TRAN XUAN AN - PHAN HOI 3 / feedback 3 ( trang phu 3 )

20.11.06

THƯ MỤC TRỰC TUYẾN THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG


CÓ SỰ GÕ PHÍM VI TÍNH NHẦM LẪN TÊN TÁC GIẢ
Ở THƯ MỤC TRỰC TUYẾN TRÊN MẠNG LIÊN THÔNG TOÀN CẦU
CỦA THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Tác giả đã gửi thư kính đề nghị Ban Quản thủ Thư viện Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG và bộ phận kĩ thuật vi tính, website trực thuộc vui lòng điều chỉnh lại sự nhầm lẫn trên trang web thư mục:

Tác giả của cuốn sách "TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886), KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP", Nxb. Thanh Niên, 9-2006, là TRẦN XUÂN AN (bị nhân viên Thư viện gõ phím vi tính nhầm, thành Trần VĂN An)

(Cuốn sách trên được xuất bản một lần với cuốn sách khác của Trần Xuân An: "Nguyễn Văn Tường [1824 - 1886], một người trung nghĩa", cũng do Nxb. Thanh Niên ấn hành, 9-2006. Cuốn sách thứ hai này được đưa lên thư mục của Thư viện Báo SGGP. với các chi tiết hoàn toàn chính xác).

Tác giả thành thật cảm ơn Ban Quản thủ Thư viện Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa hai cuốn sách trên vào thư mục, trong đó có một cuốn được xếp vào diện phục vụ rộng rãi (*).
Tác giả cũng rất cảm ơn khi chi tiết tên tác giả bị gõ phím sai chữ như đã nói trên sẽ được điều chỉnh lại cho đúng.

Trân trọng kính đề nghị & kính thông báo
để khỏi trở ngại cho người đọc và để khỏi khó khăn, rắc rối về sau.

Tác giả:
TRẦN XUÂN AN
20-11 HB6 (2006)

_________________

(*) Nhân đây, xin nói thêm: Tác giả cũng không hiểu vì sao một trong hai đầu sách ấy lại thuộc diện bị hạn chế phục vụ người đọc. TXA.

Xem thêm:

http://www.sggp.org.vn/phimsachnhac/
nam2005/thang3/39680/
(Bấm vào ảnh để xem ảnh được phóng lớn)


21-11 HB6 (2006)


______________________________
_________________________________


Bổ cứu thông tin dữ liệu

NỘI DUNG THƯ MỤC CỦA THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

VỀ HAI CUỐN SÁCH CỦA TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN,

DO NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN ẤN HÀNH, 9-2006


I. TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy: 2 ấn phẩm.
Trang: 1

1. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), một người trung nghĩa: Khảo luận về một vài khía cạnh sử học / Trần Xuân An. - H. : Thanh niên, 2006. - 352 tr. ; 21 cm.

Đăng ký cá biệt: SGGP06003510

 1. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824- 1886): Kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực Pháp / Trần Văn An [*]. - H. : Thanh niên, 2006. - 441 tr. ; 21 cm.

Đăng ký cá biệt: SGGP06003511


II. TRANG HIỂN THỊ CATALOG CARD / 1

Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), một người trung nghĩa: Khảo luận về một vài khía cạnh sử học / Trần Xuân An . - H. : Thanh niên, 2006. - 352 tr. ; 21 cm.

Dữ liệu biên mục

Trần Xuân An
Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), một người trung nghĩa: Khảo luận về một vài khía cạnh sử học / Trần Xuân An. - H. : Thanh niên, 2006
352 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp và phát triển những ý tưởng đã trình bày trong các cuốn sách viết về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường như: Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) : Truyện - Sử ký - Khảo cứu tư liệu lịch sử. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886): Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng… [**]

1. Nguyễn Văn Tường --
2. Lịch sử -- Nhân vật.

Chỉ số phân loại DDC : 959.7092
Số định danh : 959.7092 T772 A53

Dữ liệu xếp giá Chi tiết

TVSGGP: Sách Sơ đồ

SGGP06003510

 • Số bản: 1
 • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)

Số bản được giữ chỗ: 0

>> Ấn phẩm không phục vụ <<

Các mục từ truy cập

 • Tác giả: Trần Xuân An, Nguyễn Văn Tường,
 • DDC: 959.7092,
 • Tiêu đề đề mục: Lịch sử,

(Lưu ý: Trang HIỂN THỊ MARC, có thêm chi tiết: Cô Nguyễn Thị Thuý Hồng là người đã lập phiếu thư mục).III. TRANG HIỂN THỊ CATALOG CARD / 2

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824- 1886): Kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực Pháp / Trần Văn An [*]. - H. : Thanh niên, 2006. - 441 tr. ; 21 cm.

Dữ liệu biên mục

Trần Văn An [*]
Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824- 1886): Kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực Pháp / Trần Văn An. - H. : Thanh niên, 2006
441 tr. ; 21 cm
từ Đại Nam
thực lục, rút gọn, dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết
Tóm tắt: Gồm 9 chương. Chương một: Thời học trò: Vấn đề tên họ và thi cử , Thời đỗ đạt và đi dạy học ở Mộ Đức (1824 - 1853). Chương hai: Thời làm Tri huyện Thành Hóa (1853 - 1863). Chương ba: Thời làm viên ngoại lang Bộ binh và án sát Quảng Nam
[***] (1863 - 1868). Chương Bốn: 1868 - 1873. Chương năm: 1873 - 1874. Chương sáu: … đến phụ chính đại thần (1874 - 1883). Chương bảy: Thời Dục Đức, Hiệp Hòa (1883). Chương tám: Thời Kiến Phúc, Thời Hàm Nghi, Kinh đô quật khởi và bị thất thủ (1883 - 1885). Chương chín: Lưu đày và cái chết nơi lưu đày biệt xứ (1885 - 1886). [****]

1. Nguyễn Văn Tường -- 1824 - 1886. 2. Lịch sử -- Nhân vật.

Chỉ số phân loại DDC : 959.7092
Số định danh : 959.7092 T772 A53

Dữ liệu xếp giá Chi tiết

TVSGGP: Sách [ Rỗi ] Sơ đồ

SGGP06003511

 • Số bản: 1
 • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)

Số bản được giữ chỗ: 0

Số thẻ:

Mật khẩu:

ĐKCB:

Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể

Hiệu lực tới ngày

Lịch

Các mục từ truy cập

 • Tác giả: TRẦN VĂN AN [*], Nguyễn Văn Tường,
 • DDC: 959.7092,
 • Tiêu đề đề mục: Lịch sử,

(Lưu ý: Trang HIỂN THỊ MARC, có thêm chi tiết: Cô Nguyễn Thị Thuý Hồng là người đã lập phiếu thư mục).

___________________

[*] Đề nghị đính chính tên tác giả: TRẦN XUÂN AN (không phải Trần VĂN An)

[**] Tóm tắt nội dung: A. Phần mở đầu: Lời thưa đầu sách. B. Phần nội dung chính: Phần I. Bài khảo luận: 1. Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc Kinh Đô Quật Khởi 05 - 7 - 1885 (22 – 23-5 Ất dậu). 2. Bi kịch ở điểm đỉnh mâu thuẫn: 1883 – 1884, và sự chiến thắng của nhóm chủ chiến yêu nước. 3. Về một vài trang đảo ngược sự thật lịch sử vì mục đích tuyên truyền trong Việt Nam vong quốc sử. 4. Cách viết sử theo tiêu chí ngược ở Đại Nam thực lục chính biên kỉ đệ lục và cách viết sử xuyên tạc bằng sự đảo ngược sự thật lịch sử ở một vài trang trong Việt Nam vong quốc sử. Phần II. Đối thoại: 1. Trích đoạn “Chống xâm lăng” (và như một cách đối thoại với GS. Trần Văn Giàu). 2. GS. Bửu Kế, “Tòa Khâm sứ Pháp” (và vài nét bình chú tuỳ bút – khảo luận về lịch sử). Phần 3 III. Phụ lục: 1. Phụ lục I : Trích từ ĐNTL.CB.; Phụ lục II: Trích các tư liệu khác: QTHKL. & BAVH. C. Phần cuối sách: 1. Danh mục sách báo tham khảo. 2. Thông tin: Hội nghị, hội thảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 1886); báo chí bình luận, giới thiệu về tác phẩm “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)” của tác giả Trần Xuân An; … & 3. Danh mục sách của tác giả. Sách có những hình ảnh tư liệu.

[***] … và phủ doãn Thừa Thiên, bang biện huyện Thành Hoá …

[****] Phụ lục: Tư liệu. Thông tin: Hội nghị, hội thảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 1886) & báo chí bình luận, giới thiệu về tác phẩm “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)" của tác giả Trần Xuân An. ...v.v... Sách có những hình ảnh tư liệu.7 : 57, thứ ba (thứ tư cũ), ngày 22-11 HB6 (2006)
TXA._________________________
_______________________________THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
ĐÃ HIỆU CHÍNH THÔNG TIN DỮ LIỆU
vào trưa ngày 22-11 HB6 (2006)Trần Xuân An
Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824- 1886): Kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực Pháp / Trần Xuân An biên soạn. - H. : Thanh niên, 2006

441 tr. ; 21 cm
Từ Đại Nam thực lục, rút gọn. Dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết
Tóm tắt: Để tạo tính tiện lợi cho việc tìm hiểu nghiên cứu về Kỳ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), nhóm chủ chiến triều đình Huế cũng như giai đoạn lịch sử 1858-1885 và phong trào Cần Vương, tác giả Trần Xuân An đã biên soạn tiểu sử biên niên dạng niên biểu. Sách bao gồm 9 chương chia theo từng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra sách còn cung cấp các tài liệu tham khảo như ảnh, bản đồ, các bài báo, bài nghiên cứu đăng trên các báo tạp chí có giá trị khác đăng trong phần Phụ lục

1. Nguyễn Văn Tường, Kỳ Vĩ phụ chính đại thần -- 1824 - 1886. 2. Biên niên tiểu sử nhân vật.
Chỉ số phân loại DDC : 959.7092
Số định danh : 959.7092 T772 A53Trần Xuân An
Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), một người trung nghĩa: Khảo luận về một vài khía cạnh sử học / Trần Xuân An. - H. : Thanh niên, 2006

352 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tác giả Trần Xuân An đã thực hiện tác phẩm khảo luận một vài khía cạnh sử học về Kỳ vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường là "đại quan yêu nước dưới triều Nguyễn". “Tác giả đã nhìn nhận nhân vật lịch sử một cách biện chứng, làm cho nhân vật Nguyễn Văn Tường trở nên sống động trong cái không gian và thời gian của một tấn bi kịch lớn - tấn bi kịch của cả một dân tộc và một triều đại đang phải đối diện với họa xâm lăng giày xéo" (theo lời giới thiệu của nhà sử học Dương Trung Quốc).

1. Nguyễn Văn Tường, Kỳ vĩ phụ chính đại thần -- 1824 - 1886. 2. Tiểu sử nhân vật.
Chỉ số phân loại DDC : 959.7092
Số định danh : 959.7092 T772 A53

Xin người đọc vui lòng xem thêm các tiêu để thuộc hai bản mục lục của hai cuốn sách ở phần "Bổ cứu thông tin dữ liệu", tác giả đã mạn phép đưa lên trên trang này.

Trân trọng và thành thật cảm ơn Ban Quản thủ Thư viện Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG và cô Nguyễn Thị Thuý Hồng (phụ trách kĩ thuật website - internet).

Tác giả;
Trần Xuân An
14 : 44, ngày 22-11 HB6 (2006)


_________________________
_______________________________THƯ CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH
THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
VỀ VIỆC ĐÃ HIỆU CHÍNH THÔNG TIN DỮ LIỆU
(buổi tối, ngày 22-11 HB6 [2006])


Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Ông Trần Xuân An

Trước tiên thay mặt Thư viện Báo SGGP, xin chân thành cảm ơn ông đã tặng sách cho thư viện và những đề nghị đính chính cho biểu ghi biên mục của tác phẩm.
Về phần sai sót của biểu ghi, tôi thành thật xin lỗi về những khinh suất đó. Cũng xin nói rõ thêm cho ông biết về quy trình xử lý biên mục biểu ghi, những sách mới được biên mục phải qua duyệt mới được đưa ra phục vụ bạn đọc, hai biểu ghi được góp ý trên cũng nằm trong phần chưa duyệt nên ông sẽ thấy có dấu hiệu khóa (ở đây là dấu hiệu đợi duyệt, chứ không phải hạn chế phục vụ tài liệu đó như ông nghĩ.) Vì hạn chế độ dài ký tự trong biểu ghi, nên chúng tôi cũng không thể đăng hết phần mục lục sách như tác giả đề nghị, mong ông thông cảm. Tuy vậy, sự phản hồi và góp ý của ông đã giúp thư viện đính chính cho chính xác lại.
Thư viện Báo SGGP rất mong tiếp tục nhận được sách tặng và những đóng góp quý báu của ông.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc ông sức khỏe.

Người gửi:
Nguyễn Thị Thúy Hồng
hongnguyen@sggp.org.vn_________________________
_______________________________

Xin thành thật cảm ơn Ban Quản thủ Thư viện Báo Sài Gòn Giải Phóng và cô Nguyễn Thi Thúy Hồng (phụ trách trực tiếp).

Tác giả & người biên soạn:
Trần Xuân An
6 : 02, ngày 23-11 HB6
03-12 HB6 (2006)